Top-100 publicaties

Op de voorjaarsvergadering van 4 april 2014 is een lijst gepubliceerd van de mooiste/belangrijkste/invloedrijkste werken op het terrein van de Nederlandse plattelands- en landbouwgeschiedenis. Die lijst is ontstaan doordat leden van de VLG uit een lijst 10 werken te kozen. De eerst genoemde auteur kreeg tien punten, de volgende negen enzovoort. Al die punten werden bij elkaar opgeteld en dat levert uiteindelijk de uitslag op.

Betreffende lijst van 100 boeken staat hier onder. Ze zijn verschenen tussen 1902 en 2010 op het terrein van de Nederlandse plattelands- en landbouwgeschiedenis – en zijn daarmee tevens een bibliografie geworden van belangrijke werken. De lijst werd samengesteld door de jubileumcommissie van de VLG voor de viering van het 75 jarig jubileum in 2014 op basis van de werkbibliografie van de Nederlandse plattelands- en landbouwgeschiedenis gemaakt door Anton Schuurman. Men kon ook titels opvoeren die niet in deze lijst waren vermeld.

De jubileumcommissie bestond uit Anton Schuurman, Paul Brusse en Piet van Cruyningen

De volgorde van de titels is jaar van uitgave – te beginnen in 1902 en eindigend in 2010

Blink, H. 1902. Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland. Een studie van de ontwikkeling der economische, maatschappelijke en agrarische toestanden, voornamelijk ten plattelande. 2 vols. Groningen: Wolters.

Gallee, J. H. 1907. Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Utrecht: Oosthoek.

Nederland. Ministerie van Landbouw en, Visserij. 1913. De Nederlandsche landbouw in het tijdvak 1813 – 1913. ‘s-Gravenhage: Langenhuysen.

Slicher van Bath, B. H. 1945. Mensch en land in de middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland Assen: Van Gorcum.

Fockema Andreae, S. J., E. H. ter Kuile, and R. C. Hekker. 1948. Duizend jaar bouwen in Nederland. Amsterdam: de Lange.

Poel, J. M. G. van der 1949. Heren en boeren. Een studie over de Commissien van Landbouw, (1805-1851). Wageningen: Veenman.

Sneller, Z. W. 1951. Geschiedenis van de Nederlandse landbouw, 1795 – 1940. Second ed. Groningen [etc.]: Wolters.

Linden, H. van der 1956. De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands – Utrechtse laagvlakte. Vol. 1, Bijdragen van het Instituut voor rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. Assen: Van Gorcum.

Slicher van Bath, B. H. 1957. Een samenleving onder spanning : geschiedenis van het platteland in Overijssel. Vol. 1, Historische sociografieen van het platteland. Assen: Van Gorcum.

Wichers, A. J. 1965. De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de ‘overherigheid’. Assen: Van Gorcum.

Vermeulen, W. H. 1966. Den Haag en de landbouw. Assen: Van Gorcum.

Poel, J. M. G. van der 1967. Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland. Wageningen: Vereniging voor Landbouwgeschiedenis.

Woude, A. M. van der 1972. Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Vol. 16, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen.

Faber, J. A. 1972. Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. Vol. 17, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen.

Baars, C. 1973. De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. Vol. 801, Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen. Wageningen: Pudoc.

Brandts Buys, L. 1974. De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.

Vries, J. de. 1974. The Dutch rural economy in the Golden age, 1500 – 1700. New Haven [etc.]: Yale University Press.

Roessingh, H. K. 1976. Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Vol. 20, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen.

Verrips, J. 1978. En boven de polder de hemel. Een antropologische studie van een Nederlands dorp, 1850-1971. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Voskuil, J. J. 1979. Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland. Vol. 2, SHBO-monografieen. Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.

Groeneveld, J. 1985. Veranderend Nederland. Een halve eeuw ontwikkelingen op het platteland. Maastricht [etc.]: Natuur & Techniek.

Krips – van der Laan, H. M. F., and S. L. Louwes. 1985. Praktijk als antwoord. S.L. Louwes en het landbouwcrisisbeleid. Vol. 16, Historia agriculturae. Groningen: Nahi.

TeBrake, W. H. 1985. Medieval frontier. Culture and ecology in RijnlandEnvironmental history series;no. 7. College Station: Texas A&M University Press.

Trienekens, G. M. T. 1985. Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940 – 1945. Utrecht: Matrijs.

Zanden, J. L. van 1985. De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. Vol. 25, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen.

Goudswaard, N. B. 1986. Agrarisch onderwijs in Nederland 1783 – 1983. Hoe het wor(s)telde en groeide. Culemborg: Educaboek.

Hoppenbrouwers, P. C. M., C. Lesger, J. Joor, and L. Noordegraaf. 1986. Agrarische geschiedenis van Nederland. Van prehistorie tot heden. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Noordam, D. J. 1986. Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Vol. 18, Hollandse studieen. Hilversum: Verloren.

Zon, H. van 1986. Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies over niet – industriele vervuiling in Nederland, 1850 – 1920. Vol. 30, Afvalstoffen / Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Groningen: Van Zon.

Bieleman, J. 1987. Boeren op het Drentse zand 1600 – 1900 : een nieuwe visie op de `oude’ landbouwAAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Jansma, K., M. Schroor, G. Abma, B. L. Boonstra, and J. C. Gabel. 1987. Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw. Leeuwarden: Inter-Combi van Seyen.

Woud, A. van der 1987. Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland, 1798-1848. Amsterdam: Meulenhoff Informatief.

Pilat, D. 1988. Dutch agricultural export performance, 1846 – 1926. Vol. 296, Research memorandum from Institute of Economic Research. Groningen: University of Groningen.

Backerra, F., L. Flapper, and A. Hobbelink. 1989. Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland. Vol. 6, Tipje van de sluier. Zutphen: De Walburg Pers.

Frieswijk, J. A. 1989. Om een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in het Noorden van Nederland (1850 – 1914). Vol. 5, Fryske histoaryske rige Leeuwarden: Fryske Akademy.

Munters, Q. J. 1989. De stille revolutie op het agrarisch platteland. Boeren en openbaar bestuur, 1917-1986. Assen: Van Gorcum.

Schutte, G. J. 1989. Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft, 1770 – 1820. Franeker: Van Wijnen.

Schuurman, A. J. 1989. Materiele cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw : de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Vol. 30, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Brink, A. van den. 1990. Structuur in beweging. Het landbouw-structuurbeleid in Nederland, 1945-1985. Wageningen.

Duijvendak, M. G. J. 1990. Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant, circa 1810-1914. ‘s-Hertogenbosch Het Noordbrabants Genootschap.

Mooij, C. de, and R. van de  Weijer. 1991. Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiele volkscultuur, ca. 1700 – 1900. Zwolle: Waanders.

Egmond, M. F. 1991. In bad company. Organized crime in the Dutch countryside during the 17th and 18th centuries. Groningen: Eigen beheer.

Olst, Ellen van. 1991. Uilkema, een historisch boerderij onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland, 1914-1934. Arnhem.

Hoppenbrouwers, P. C. M. 1992. Een Middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca. 1360 – 1515). Vol. 32, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Buis, J. 1993. Holland houtland : een geschiedenis van het Nederlandse bos. Amsterdam: Prometheus.

Frouws, J. 1993. Mest en macht. Een politiek-sociologische studie naar belangenbehartiging en beleidsvorming inzake de mestproblematiek in Nederland vanaf 1970. Vol. 11, Studies van landbouw en platteland. Wageningen: Landbouwuniversiteit, Vakgroep Rurale Sociologie.

Knibbe, M. 1993. Agriculture in the Netherlands, 1851-1950. Production and institutional change. Amsterdam: Neha.

Kooij, P. 1993. Dorp naast een stad. Hoogkerk, 1770-1914. Vol. 9, Groninger historische reeks. Assen: Van Gorcum.

Kuiper, Y. B. 1993. Adel in Friesland, 1780 – 1880. Groningen: Wolters-Noordhoff/Egbert Forsten.

Oudheusden, J. van, and G. M. T. Trienekens. 1993. Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770-1914. Den Bosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.

Heijden, C. van der , and G. Rooijakkers. 1993. Kempische boeren en Vlaamse vissers.Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra. [S.l.]: Kempen uitgevers.

Zanden, J. L. van , and S. W. Verstegen. 1993. Groene geschiedenis van Nederland. Utrecht: Spectrum.

Haar, J. van der , J. A. Faber, and M. E. de Ruiter. 1993. De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.

Sleebe, V. C. 1994. In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied, 1770 – 1914. Vol. 11, Groninger historische reeks Assen: Van Gorcum.

Diederiks, H., J. T. Lindblad, B. de Vries, and H. de Vries. 1994. Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan Prof. dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hilversum: Verloren.

Paping, R. F. J. 1995. ‘Voor een handvol stuivers’. Werken, verdienen en besteden. De levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860. Vol. 27, Historia Agriculturae. Groningen: Nahi.

Dekker, J. C. 1996. Zuivelcooperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie. Middelburg: Eigen beheer.

Duffhues, T. 1996. Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin, 1896 – 1996. Nijmegen: Valkhof.

Mak, G. 1996. Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw. Amsterdam [etc.]: Uitgeverij Atlas.

Smits, M. G. M. 1996. Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 1896 – 1996. Nijmegen: Valkhof Pers.

Voortman, A. J., H. Hogerheijde, S. van  Duin, and B. Voortman. 1996. Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945 – 1995. Ruurlo: Klanderman.

Koolmees, P. A. 1997. Symbolen van openbare hygiene. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland, 1795 – 1940. Vol. 54, Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen. Rotterdam: Erasmus Publishing.

Wiskerke, J. S. C. 1997. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit. Een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing. Vol. 25, Studies van landbouw en platteland. Wageningen: Circle for Rural European Studies.

Elerie, J. N. H. 1998. Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest. Groningen: RegioProject Uitgevers.

Priester, P. R. 1998. Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, circa 1600 – 1910. Vol. 37, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Sluyterman, K., J. Dankers, and J. van der Linden. 1998. Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898 – 1998. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Gijsbers, W. 1999. Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa, 1300-1750. Hilversum 1999 Verloren.

Kamermans, J. A. 1999. Materiele cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit. Vol. 39, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Kok, J. 1999. Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw. Vol. 29, Historia agriculturae. Groningen [etc.]: Nahi.

Ploeg, J.D. van der. 1999. De virtuele boer. Assen 1999 Van Gorcum.

Westerman, F. 1999. De graanrepubliek. Amsterdam [etc.]: Uitgeverij Atlas.

Brusse, P. 1999. Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650 – 1850. Vol. 38, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Andela, G. 2000. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk.De heroïsche jaren van de ruilverkaveling in Nederland. Bussum 2000 Toth.

Bieleman, J., and P. R. Priester. 2000. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Landbouw, voedingTechniek in Nederland in de twintigste eeuw. [Eindhoven] [etc.]: Stichting Historie der Techniek [etc.].

Cruyningen, P. J. van 2000. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen, 1650-1850. Vol. 40, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Botke, Y. 2002. Boer en heer. “De Groninger boer”, 1760-1960. Vol. 23, Groninger Historische Reeks. Assen: Van Gorcum.

Erkelens, W., and M. Frankenhuis. 2002. Vorstelijk vee. Vier eeuwen Nederlandse veerassen. Bussum: Thoth.

Meurs, R. van. 2002. De laatste dagen van een boerenrepubliek. Polderdistrict Betuwe, twintig jaar werk en strijd. Utrecht: Matrijs.

Burg, M. van der 2002. ‘Geen tweede boer’. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968. Vol. 41, AAG Bijdragen. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.

Cruyningen, P. J. van 2002. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw : ‘schone welbetimmerde hofsteden’. Utrecht: Matrijs.

Gerding, M. A. W. 2003. Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte. Vol. 33, Historia agriculturae. Groningen [etc.]: Nahi.

Koldeweij, E., and P. van  Cruyningen. 2003. Binnen bij boeren. Wonen en werken in historische boerderijen. Zwolle [etc.]: Waanders [etc.].

Esterik, C. van. 2003. Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe. Vol. 4, Historische publicaties Gelderland. Amsterdam: Bert Bakker.

Homburg, E., and A. van  Rooij. 2004. Groeien door kunstmest. DSM Agro 1929-2004. Vol. 10, Maaslandse monografieën (groot formaat). Hilversum: Verloren.

Knaap, D. A. 2004. ‘Voor geld is altijd wel een plaats te vinden’. De firma W.A. Scholten (1841-1892): de eerste Nederlandse industriële multinational. Vol. 27, Groninger historische reeks. Assen: Van Gorcum.

Spek, T. 2004. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie. Utrecht: Matrijs.

Karel, E. H. K. 2005. De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid 1953-1970. Vol. 37, Historia Agriculturae. Groningen [etc.]: Nahi.

Krajenbrink, E. J. 2005. Het Landbouwschap. ‘Zelfgedragen verantwoordelijkheid’ in de land- en tuinbouw, 1945-2001. Groningen: Eigen beheer.

Louwe Kooijmans, L. P. 2005. Nederland in de prehistorie. Amsterdam: Bert Bakker.

Knibbe, M. 2006. Lokkich Fryslân. Een studie naar de ontwikkeling van de productiviteit van de Friese landbouw, 1505-1830. Vol. 38, Historia agriculturae. Groningen [etc.]: Nahi.

Merriënboer, J. van 2006. Mansholt. Een biografie. Amsterdam: Boom.

Oldenkamp, E. P. 2007. Tussen boer en burger. Diergeneeskunde in Nederland en de overzeese gebiedsdelen, 1925-1950. Rotterdam: Erasmus Publishing.

Bieleman, J. 2008. Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw, 1500-2000. Amsterdam: Boom.

Renaud, W. F., and J. A. M. F. Vaessen. 2008. Wagens & karren. Diversiteit van voertuigen op het platteland en de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum. Zutphen: Walburg Pers.

Siemes, H. 2008. Braks. Carrière met een diploma handmelken. Zwolle: Waanders.

Bieleman, J. 2009. Ons boerenland. Zwolle: Waanders.

Verdonk, D. J. 2009. Het dierloze gerecht. Een vegetarische geschiedenis van Nederland. Amsterdam: Boom.

Theunissen, B. 2010. De koe. Het verhaal van het Nederlandse melkvee, 1900-2000. Amsterdam: Bert Bakker.

Bavel, B. J. P. van. 2010. Manors and markets: economy and society in the Low Countries, 500-1600. Oxford [et c.]: Oxford University Press.

Kooij, P. 2010. Town and countryside in a Dutch perspective. Vol. 42, Historia agriculturae. Groningen [etc.]: Nahi.