Scriptieprijs

Pim Kooij Prijs voor scripties over plattelandsgeschiedenis

Het bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis heeft in 2015 een aanmoedigingspremie ingesteld. In 2017 heeft het bestuur besloten de aanmoedigingspremie om te zetten in een jaarprijs voor de beste scriptie op het werkterrein van de vereniging. Zie voor nadere informatie de spelregels.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis op 18 me 2022 is de winnaar van de Pim Kooij Prijs voor  scripties bekend gemaakt. De prijs is door de interimvoorzitter Piet van Cruyningen uitgereikt aan Adrie Mulder voor zijn masterscriptie ‘Van dijken en sloten Een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap’. Het is een gedegen én interdisciplinaire studie naar een bosbouw-technisch verschijnsel: rabattenbossen. Rabbattenbossen zijn bossen aangelegd in nattere gebieden, waarbij greppels gegraven zijn om op de zo ontstane ruggen bomen te planten.  Ze komen algemeen voor in de Nederlandse zandlandschappen.

De auteur onderbouwt zijn stelling dat de aanleg van rabattenbossen twee eeuwen beslaat: de achttiende en negentiende eeuw. In de achttiende eeuw worden ze vooral gebruikt voor eikenhakhout en in de negentiende eeuw voor opgaand dennenbos. In de achttiende eeuw zijn het in beekdalen en in laagten gelegen hooilanden en weiden die omgezet worden in een rabattenbos; in de negentiende eeuw vooral woeste gronden en heide. In de achttiende eeuw dient het hakhout in De Graafschap vooral voor de winning van eek nodig voor de leerlooierijen met name in Zutphen. Later in de negentiende eeuw is het dennenbos nuttig voor de mijnbouw. In de twintigste eeuw maakt betere afwatering, het gebruik van kunstmest een ander grondgebruik van de beekdalen en voormalige natte heidegebieden mogelijk.

Het dankwoord van Adri Mulder.

De jaarprijs voor 2018 is uitgereikt aan Lourens Schuijtemaker voor zijn scriptie Koeien, kaas, kentering. De agrarische geschiedenis van oostelijk West-Friesland tot 1811. De jury was uitermate lovend over deze Masterscriptie geschiedenis bij de UvA. De jaarprijs werd uitgereikt op de jaarvergadering van de VLG op 5 april 2019 in Amersfoort, door Anje Kooij-Bakker.

In 2016 heeft de eerste scriptie de aanmoedingspremie ontvangen.
Beentjes, S.C.W., 2016. De kleine-boeren tragedie: hoge nood in de lage landen. Scriptie BA Geschiedenis, Universiteit Leiden.

Bovendien ook:

Charlotte Witte, RUG, Stuifzandbestrijding op de Veluwe. De invloed van gewestelijk overheidsbeleid op het functioneren van de buurtschap Harskamp in de 18e en 19e eeuw

Maurice Paulissen, RUG, Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in het land van Herve in de 18e en 19e eeuw

Jan Tempel, RUG, De droevige ziekte. De Groningse runderpestbestrijding tijdens de achttiende eeuw in vergelijkend perspectief

Mariska Meints, RUG, Op ‘s levens tweesprong. De strategieën na verweduwing van weduwen en weduwnaars uit Adorp, 1850-1900

Harm Hospes, RUG, Stoppen of uitbreiden. Schaalvergroting in Creil tussen 1950 en 2015

Dennis Klooster, RUG, Een gemeente met verschil. De gemeente Leeuwarderadeel in beweging in een periode van industrialisering

Pieter-Jan Koning, RUG, Verarmen of verhuizen? Een onderzoek naar migratiestromen naar en vanuit het Zuidelijk Westerkwartier en De Wilp in het bijzonder 1850-1900

Spelregels

Het bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis heeft een scriptieprijs ingesteld: de Pim Kooij Prijs voor scripties over plattelandsgeschiedenis. Deze prijs is bestemd voor studenten aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, die een master scriptie hebben geschreven over plattelandsgeschiedenis in de brede betekenis van het woord. Te denken valt aan onderwerpen als: geschiedenis van de boerderijbouw, pachtverhoudingen, agrarische productiviteit, landbouwmechanisatie, ruilverkaveling, de coöperatieve beweging op het platteland, materiële en immateriële cultuur op het platteland, rurale bevolking, migratie en demografie, agrarische protestbewegingen, gewasveredeling, overheidssteun aan landbouw en platteland, historische geografie van rurale gebieden, landontginning, waterstaat, enzovoort.

De prijs is vernoemd naar Pim Kooij (1945-2016), oud-hoogleraar agrarische–en milieugeschiedenis aan Wageningen University & Research en oud-voorzitter van de VLG. De prijs wordt eenmaal per kalenderjaar toegekend en bedraagt €1.000. Daarnaast zijn er maximaal drie eervolle vermeldingen beschikbaar van elk €250. Om in aanmerking te komen, dient de masterscriptie geschreven te zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en goedgekeurd te zijn door de docent. Alle afstudeerrichtingen komen in aanmerking.

Een jury, bestaande uit dr. Janny Bloembergen-Lukkes ,dr. Paul Brusse (Universiteit Utrecht) en dr. Anton Schuurman(Wageningen University & Research) zal de ingezonden scripties beoordelen. De uitslag wordt jaarlijks in februari bekendgemaakt. De prijs en de eervolle vermeldingen worden op de voorjaarsbijeenkomst van de vereniging uitgereikt. De scriptie(s) worden na toestemming van de auteur op de site van de Vereniging gepubliceerd.

Scripties kunnen (met een samenvatting van maximaal 200 woorden) digitaal opgestuurd worden naar de secretaris van de Vereniging, dr. Janny Bloembergen-Lukkes: jannybloembergen@gmail.com. Er kan doorlopend ingediend worden. De datum waarop de scriptie is goedgekeurd, bepaalt voor welk kalenderjaar de scriptie meedingt. Daarbij wordt voor het desbetreffende kalenderjaar 31 december als sluitingsdatum voor het indienen gehanteerd.