In 2014 is de VLG 75 jaar geworden. 31 oktober en 1 november was ons jubileum-congres.  Onder studiedag vindt u een verslag en de presentaties van deze geslaagde bijeenkomst om nog eens na te kijken.

 

Algemene informatie
De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis - die tot 1967 de naam Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw heeft gedragen - is in 1939 door een aantal landbouwkundigen opgericht als afdeling van het
KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging; toen: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap). De Vereniging heeft aan de wieg gestaan van de leerstoelgroep Rural and environmental History van Wageningen University met wie zij in een nauwe band is verbonden.
Leden waren aanvankelijk vooral geïnteresseerde landbouwers en landbouwkundigen. Allengs sloten historici en andere belangstellenden zich bij de Vereniging aan. Er zijn nu ongeveer 300 leden.

Doel van de Vereniging is: "het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord". Hieronder verstaan we ook de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie.

 

Wilt u lid worden?
De  contributie is 10 euro. Voor de bijeenkomsten wordt een bijdrage in de kosten voor de lunch/koffie/thee/vervoer gevraagd. Het lidmaatschap staat open voor allen die belangstelling hebben voor plattelandsgeschiedenis. Het gironummer van de VLG is: 11.78.669 (tav Ver. voor Landbouwgeschiedenis te Wageningen). De BIC is: INGBNL2A. De IBAN is: NL43INGB000 11786 69. Opgeven als lid kan door een mailtje te sturen naar de
secretaris van de vereniging. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk het standaardwerk Boeren in Nederland  van Jan Bieleman, oud medewerker van de leerstoelgroep Rural and environmental history.

Activiteiten
Er zijn twee bijeenkomsten per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar, waarop leden elkaar kunnen treffen. In het voorjaar is er, over het algemeen, een studiemiddag in Wageningen, in het najaar een excursie. De excursies worden voorafgegaan door enkele inleidingen op de thema’s en het gebied waarop de excursie zich richt. De studiemiddag behandelt een thema met een aantal meer wetenschappelijke lezingen en onderlinge discussie. Voorafgaand aan één van de bijeenkomsten wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.


Agronomisch-Historische Bijdragen
De Vereniging heeft een eigen boekenreeks: de Agronomisch-Historische Bijdragen. Thans zijn in die reeks zestien delen verschenen.

 

Webpublicaties

Met ingang van 2013 kent de Vereniging eveneens webpublicaties. Hier worden publicaties geplaatst die een bijdrage zijn aan de wetenschappelijke geschiedenis van deze landbouw of als bouwsteen hiervoor kunnen dienen.

Boekenfonds
Het boekenfonds van de Vereniging bevat behalve de eigen boekenreeks ook andere belangrijke werken op landbouwkundig gebied, die de vereniging voor haar leden heeft ingekocht. Leden kunnen – voor zover voorradig - exemplaren met ledenkorting bestellen.

 

Reglement

Het huidige reglement is vastgesteld op 19 mei 2006.

 

Toelichting op deze website

Deze website is ons belangrijkste communicatiemiddel naast de tweejaarlijkse mailing over de studiedagen.

 

Onder de rubriek Vereniging vindt u nieuws uit de vereniging en ook een overzicht van oude jaarverslagen en studiedagen, alsmede documenten uit de geschiedenis van de vereniging en bijdragen daartoe.

Onder de rubriek Nieuws plaatsen we de activiteiten van de vereniging zelf, maar ook andere activiteiten die interessant zijn voor liefhebbers van plattelandsgeschiedenis. U kunt hiervoor informatie sturen naar de secretaris van de Vereniging.

Onder de rubriek Links vindt u links naar bruikbare sites voor mensen die zich interesseren voor plattelandsgeschiedenis. Dat wil zeggen: naar tijdschriften, organisaties en musea.