Vereniging voor Landbouwgeschiedenis

 

Studiekring van de Koninklijk Landbouwkundige Vereniging

 

REGLEMENT

VAN DE VERENIGING VOOR LANDBOUWGESCHIEDENIS

Studiekring van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging

 

 

Inleidende bepalingen

 

Artikel 1

De Studiekring, opgericht krachtens artikel 4 der destijds geldende Sta≠tuten van het Nederlands Genootschap voor Landbouwwetenschap en ingesteld krachtens artikel 14 dezer Statuten op 22 maart 1939, voortgezet op grond van artikel 4 sub b juncto artikel 22 en artikel 23 der Statuten van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap, zoals deze werden goed≠gekeurd bij K.B. van 22 oktober 1953 no. 36 en bij K.B. van 11 september 1973 no. 22, draagt de naam: Vereniging voor Landbouw‑geschiedenis. Zij is gevestigd terzelfder plaatse als de KLV.

 

Artikel 2

In dit Reglement wordt verstaan onder:

1. KLV: de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging;

2. Vereniging: de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis;

3. Bestuur: het Bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis.

 

Doel en middelen

 

Artikel 3

1. Het doel van de Vereniging is het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord.

2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a.†† het houden van vergaderingen;

b.†† het doen houden van voordrachten op landbouwhistorisch gebied;

c.†† het in studie nemen van vraagpunten, de landbouwgeschiedenis betreffende;

d.†† het uitgeven van drukwerken;

e.†† het bevorderen van het onderwijs in de landbouwgeschiedenis;

f.††† het houden van excursies;

g.†† het samenwerken met andere instellingen met gelijk of aanverwant doel, zowel in provinciaal en nationaal als in ander verband;

h.†† alle andere wettige middelen, die daartoe dienstig worden geacht.

 

Verenigingsjaar

 

Artikel 4

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

Leden

 

Artikel 5

Als leden van de Vereniging kunnen toetreden:

a. leden van de KLV;

b. belangstellenden in de geschiedenis van de landbouw, die geen lid zijn van de KLV.

Aanmelding geschiedt schriftelijk bij het Bestuur. De toelating en inschrijving geschiedt door het Bestuur, met beroep op de in artikel 19 bedoelde jaarlijkse gewone ledenvergadering.

De leden worden onderscheiden in gewone en student leden.

De leden verplichten zich tot het betalen van een contributie overeenkom≠stig het bepaalde in artikel 16.

 

Ereleden

 

Artikel 6

Degene die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vereniging of voor de beoefening van de geschiedenis van de landbouw kan op voordracht van het Bestuur bij besluit van de ledenvergadering tot erelid van de Vereniging worden benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewonen leden, maar zijn van con≠tributiebetaling vrijgesteld en ontvangen de in artikel 21 genoemde uit≠gaven van de Vereniging om niet.

 

Begunstigers

 

Artikel 7

Begunstigers zijn lichamen of personen, die zich verbinden tot het beschikbaar stellen van geldelijke bijdragen.

 

BeŽindiging van het lidmaatschap

 

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden;

b. opzegging;

c. ontzetting;

d. ontbinding van de Vereniging.

BeŽindiging van het lidmaatschap door opzegging is slechts mogelijk tegen de eerste januari van enig jaar, wanneer de wens daartoe vůůr de eerste december daaraan voorafgaande schriftelijk aan het Bestuur is kenbaar gemaakt.

BeŽindiging van het lidmaatschap door ontzetting geschiedt bij besluit van het Bestuur. Beroep op dit besluit is mogelijk bij de eerste leden≠vergadering van de Vereniging, welke na het bedoelde besluit van het Bestuur gehouden wordt.

In geval van ontbinding van de Vereniging eindigt het lidmaatschap op het ogenblik, waarop de ontbinding ingaat.

 

Bestuur

 

Artikel 9

Het bestuur bestaat uit tenminste 7 leden, uit en door de leden van de Vereniging te kiezen volgens het bepaalde in artikel 20. Ten minste ťťn lid van het Bestuur dient lid te zijn van de KLV. De zittingstermijn van de bestuursleden is vier jaar. Zij zijn direct herkiesbaar voor een volgende termijn van vier jaar. Daarna zijn zij gedurende twee jaar niet verkiesbaar.

 

Artikel 10

Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, telkens wanneer in een vacature is voorzien. De beide laatstgenoemde functies mogen door ťťn persoon worden waargenomen.

Uit de leden van het Bestuur die lid zijn van de KLV, kiest het Bestuur een adviseur van het Bestuur van de KLV.

 

Artikel 11

Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, overal en bij iedere gelegen≠heid, waar en wanneer het dit nodig oordeelt, behartigt de belangen van de Vereniging en streeft naar verwezenlijking van haar doel, als omschreven in artikel 3 van dit Reglement. Het voert de besluit uit van de leden≠vergaderingen. De handtekening van twee leden van het Bestuur zijn voldoende en vereist om de Vereniging te ontbinden.

 

Artikel 12

Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering uit zijn func≠tie worden ontzet.

 

Artikel 13

De leden van het Bestuur hebben recht op vergoeding van reiskosten, welke in het belang van de Vereniging, onder goedkeuring van de voorzitter zijn gemaakt.

 

Artikel 14

Het Bestuur stelt voor iedere bestuursvacature een aanbeveling op. Deze aanbeveling wordt op de agenda van de ledenvergadering vermeld. De leden hebben recht gedurende acht dagen na de datum van verzending der agenda de aanbeveling aan te vullen.

 

Geldmiddelen

 

Artikel 15

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de contributies, bijdragen van begunstigers, subsidies van overheids‑ en andere lichamen, de zuivere opbrengst van de in artikel 21 bedoelde drukwerken, erfstellingen, legaten en schenkingen aan de Vereniging gemaakt of gedaan en andere toevallige baten.

 

Artikel 16

De contributies worden vastgesteld door de ledenvergadering van de Vereni≠ging op voorstel van het Bestuur, met dien verstande dat aan studentleden reductie wordt verleend.

 

Artikel 17

Het Bestuur beheert de geldmiddelen van de Vereniging. Het is daarvoor rekening en verantwoording schuldig aan de ledenvergadering, die jaarlijks een kascommissie uit haar midden benoemt. Het Bestuur kan de administratie van de geldmiddelen delegeren aan de penningmeester van de KLV.

 

Vergaderingen

 

Artikel 18

De vergaderingen van de Vereniging worden onderscheiden in gewone en buitengewone vergaderingen.

 

Artikel 19

De gewone ledenvergadering van de Vereniging wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar gehouden. Het voorlopige jaarverslag van de Vereniging wordt door het Bestuur veertien dagen vůůr de gewone ledenvergadering van de KLV aan het Bestuur van de KLV toegezonden.

Buitengewone ledenvergaderingen worden door het Bestuur belegd, wanneer het zulks wenselijk oordeelt of wanneer tenminste tien leden de wens daartoe schriftelijk aan het Bestuur kenbaar maken onder vermelding van de punten, die zij behandeld wensen te zien. De agenda voor een ledenvergadering van de Vereniging moet tenminste veer≠tien dagen vooraf aan de leden worden toegezonden. Op de agenda voor de gewone ledenvergadering worden behalve de punten, welke daarop ingevolge de bepalingen van dit Reglement of door het Bestuur worden geplaatst, tevens opgenomen de voorstellen, welke door tenminste tien leden schriftelijk vůůr de eerste januari voorafgaande aan die vergadering, ter kennis zijn gebracht van het Bestuur.

 

Stemmingen

 

Artikel 20

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Alle besluiten ‑ uitgezonderd in de gevallen bedoeld in de artikelen 22 en 25 ‑ worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Alle leden van welke categorie ook, hebben stemrecht. Staken bij zaken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Staken bij personen de stemmen, dan wordt een herstemming gehouden. Staken weer de stemmen, dan beslist het lot.

 

Drukwerken

 

Artikel 21

Zo mogelijk worden, eventueel in samenwerking met andere instellingen, uitgaven zoals bibliografieŽn en monografieŽn gepubliceerd in een reeks "Agronomisch‑Historische Bijdragen".

Aan de leden en begunstigers zullen deze uitgaven op aanvraag tegen de kostprijs worden geleverd.

Als orgaan van de Vereniging dient het Wageningen Update.

 

Ontbinding

 

Artikel 22

De Vereniging kan ontbonden worden door de ledenvergadering van de KLV, na een desbetreffend besluit van de ledenvergadering van de Vereniging.

Dit laatstgenoemde besluit tot ontbinding kan slechts genomen worden, indien het voorstel daartoe op de verzonden agenda voor een leden≠vergadering voorkomt. Tot zodanig besluit is tenminste 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, tevens uitmakende tenminste de helft van het aantal leden, vereist.

Wanneer op die vergadering niet de helft van het aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie maanden een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen, waar 3/4 der aanwezige geldig uitgebrachte stemmen over de ontbinding beslist.

 

Artikel 23

In de ledenvergadering waarin het in artikel 22 bedoelde besluit tot ontbinding valt, wordt tevens beslist over de nadere bestemming van een eventueel batig saldo. Dit zal niet onder de leden verdeeld mogen worden, doch moet besteed worden op een wijze, zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Vereniging. Blijft deze beslissing achterwege, dan dient het Bestuur een dergelijke bestemming te zoeken.

Het oud archief van de Vereniging dient een onderkomen te krijgen in het Gelders Archief. Voor eventuele andere bezittingen dient een passend onderkomen te worden gevonden.

 

Artikel 24

Het Bestuur dat op het ogenblik der ontbinding zitting heeft, draagt zorg voor de liquidatie.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 25

Voorstellen tot wijziging of uitbreiding van dit Reglement kunnen slechts in behandeling komen, wanneer zij op de verzonden agenda voor een leden≠vergadering zijn geplaatst. Zodanige voorstellen vereisen om te worden aangenomen met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. De wijzigingen of uitbreidingen treden in werking zestig dagen na de datum waarop zij zijn goedgekeurd door het Bestuur van de KLV.

 

Artikel 26

In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur, behoudens bekrachtiging der beslissing door de ledenvergadering. De beslissing van het Bestuur wordt tot het tijdstip der vergadering nageleefd.

 

Artikel 27

Dit Reglement treedt in werking zestig dagen na de datum, waarop het is goedgekeurd door het Bestuur van de KLV.